DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TẠI VƯƠNG QUỐC ANH ỦY QUYỀN CHO EVTRUST

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TẠI VƯƠNG QUỐC ANH ỦY QUYỀN CHO EVTRUST LÀ
ĐỐI TÁC DUY NHẤT CÓ CHỨC NĂNG TUYỂN SINH VÀ XÉT DUYỆT HỌC BỔNG TẠI VIỆT NAM
STT TÊN TRƯỜNG TRỤ SỞ CHÍNH ĐỘ TUỔI GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG
1 Polam School  Bedfordshire, UK Từ 1 – 9 tuổi
2 Long Close School Berkshire, UK Từ 2 – 16 tuổi
3 King’s School & Nursery Devon, UK Từ 0 – 11 tuổi
4 Duncombe School Herdfordshire, UK Từ 2 – 11 tuổi
5 Breaside Preparatory School Kent, UK Từ 2 – 11 tuổi
6 Quinton House School Northampton, UK Từ 2 – 16 tuổi
7 St Mary’s School, Henley-on-Thames Oxfordshire, UK Từ 3 – 11 tuổi
8 Hydesville Tower School West Midlands, UK Từ 3 – 16 tuổi
9 Huddersfield Grammar School Yorkshire, UK Từ 3 – 16 tuổi
10 Akeley Wood Senior School Buckinghamshire, UK Từ 11 – 18 tuổi
11 Akeley Wood Junior School Từ 1 – 11 tuổi
12 Meoncross School Hampshire, UK Từ 2 – 16 tuổi
13 Kingscourt School Từ 3 – 11 tuổi
14 St Clare’s School Wales, UK Từ 2 – 18 tuổi
15 Oakleigh House School Từ 0 – 11 tuổi
16 St Margaret’s Preparatory School Essex, UK Từ 2 – 11 tuổi
17 Oxford House School Từ 2 – 11 tuổi
18 Oakfields Montessori School Từ 3 – 11 tuổi
19 Colchester High School Từ 2 – 16 tuổi
20 Milbourne Lodge Preparatory School Surrey, UK Từ 4 – 13 tuổi
21 Glenesk School Từ 2 – 7 tuổi
22 Downsend School Từ 6 – 13 tuổi
23 Downsend Pre-Prep School Từ 2 – 6 tuổi
24 Downsend Pre-Prep School Từ 2 – 6 tuổi
25 Downsend Pre-Prep School Từ 2 – 6 tuổi
26 Cumnor House School for Girls Từ 2 – 11 tuổi
27 Cumnor House School for Boys Từ 2 – 13 tuổi
28 St Nicholas Preparatory School London,UK Từ 2 – 11 tuổi
29 Southbank International School Westminster Từ 11 – 18 tuổi
30 Southbank International School Kensington Từ 3 – 11 tuổi
31 Southbank International School Hampstead Từ 3 – 11 tuổi
32 Salcombe Preparatory School, Southgate Từ 3 – 11 tuổi
33 North Bridge House Senior School Hampstead Từ 11 – 16 tuổi
34 North Bridge House Senior School & Sixth Form Canonbury Từ 13 – 18 tuổi
35 North Bridge House Preparatory School Từ 7 – 13 tuổi
36 North Bridge House Nursery School Từ 2 – 5 tuổi
37 North Bridge House Pre-Preparatory School Từ 5 – 7 tuổi
38 Hendon Preparatory School, Hendon Từ 2 – 13 tuổi
39 Clifton Lodge School Từ 3 – 13 tuổi
40 Charterhouse Square School Từ 3 – 11 tuổi